Jehova Ka Pathian

Jehova ka Pathian bangkim bawl thei,
Tangtawn a pan tangtawn a hing gige;
Lamdang thei ngeilou leh thutak a dim,
Na thupi dan lei leh van in gen.

    A lamdang ngei e maw Na hon itna,
    Mikhial a si ding Non ngaidam ta;
    Sun leh zan in Na Min ka pahtawi dia,
    Na hotdamna thu ka gengen ding.

Zingkhua vak chiang in Nang kon phat zel dia,
Suunkhua in Na daan thu ka suutsuut ding;
Khasiang in Na thu hon theisiam sak hen,
Puksia lou a ka dinkip na di’n.

Na thu namchih adia damna hi a,
Haatna thilhih theihna leh vualzawlna;
Khovel namchih ah Na thu thangsuak hen,
Lamdang, Vualzou, Vanglian, Tangtawn Pa.

Aw mikhial tu in Toupa hon zuan in,
Na hinna niteng, hun teng in beibei;
Jesu hondampa dia na pom kei leh;
Kah leh hagawina mun an tung ding.

Namchih, Chichih, Pauchih leh miteng kiang;
Tangthupha gen di’n Toupa kei hon sam;
Hinna laibu a, akim hun chiang in,
Tat-te la din’n MESSIAH hong pai ding.

One comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*